Statut

STATUT PŁYWALNI POWIATOWEJ W MOŃKACH
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Pływalnia Powiatowa w Mońkach działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592
z 2001 r. z późniejszymi zmianami);
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104);
3) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z
późniejszymi zmianami);
4) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z 1996
roku z późniejszymi zmianami);
5) uchwały Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 stycznia 2006 r.. Nr XXXVII/179/06 w
sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Pływalni Powiatowej w Mońkach”.
§2. 1. Pływalnia Powiatowa zwana w dalszej części statutu Pływalnią jest jednostką
budżetową, realizującą zadania w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu
wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej oraz prowadzenia
rehabilitacji ruchowej.
2. Siedziba Pływalni znajduje się przy ul. Tysiąclecia 15b w Mońkach.
3. Organem założycielskim Pływalni jest Rada Powiatu w Mońkach.


II. ZAKRES RZECZOWY DZIAŁALNOŚCI PŁYWALNI
§ 3. Podstawowym celem i przedmiotem działania ogólnodostępnej Pływalni jest
upowszechnienie pływania wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, stworzenie warunków
do aktywnego udziału w sekcjach i szkółkach pływackich, a w szczególności:
1) prowadzenie kąpieliska sportowo-rekreacyjnego;
2) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych;
3) organizowanie kursów w zakresie sportów wodnych;
4) prowadzenie nauki pływania dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
5) rozwijanie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla społeczeństwa powiatu
monieckiego i okolic;
6) upowszechnianie sportów wodnych w przedszkolach, szkołach podstawowych,
gimnazjach oraz szkołach ponadgimnalzjalnych.
2006- 01-17 11:08:00
§ 4. Pływalnia może nadto prowadzić dodatkową działalność związaną z realizacją celów
statutowych (np. handlową, gastronomiczną, odnowa biologiczna) w celu zaspokojenia
potrzeb osób korzystających z usług Pływalni.


III. STRUTKURA ORGANIZACYJNA PYWALNI

§ 5.1. Pływalnią kieruje jednoosobowo Dyrektor, przy pomocy Zastępcy, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu w Mońkach.

2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda

Zarządu Powiatu.
3. Zadania i organizację wewnętrzną Pływalni określa regulamin organizacyjny
opracowywany przez Dyrektora oraz uchwalany przez Zarząd Powiatu w Mońkach.
§6.

1. Dyrektora Pływalni zatrudnia Zarząd Powiatu w Mońkach, po uprzednim
przeprowadzeniu przez Starostę Monieckiego, procedury otwartego i konkurencyjnego
naboru.
2. Stosunek pracy z pozostałymi pracownikami nawiązuje Dyrektor Pływalni i jest
przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Pływalni. W sprawach
pracowniczych Dyrektor działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
3. Zasady wynagradzania pracowników Pływalni określają przepisy dotyczące
wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek
samorządu terytorialnego.
§ 7. Do zadań Dyrektora Pływalni należy:
1) ustalanie regulaminu organizacyjnego Pływalni;
2) zarządzanie Pływalnią oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
3) organizowanie pracy podległego personelu;
4) opracowywanie planu finansowego Pływalni;
5) dokonywanie analizy ekonomicznej Pływalni ze szczególnym uwzględnieniem
kształtowania się kosztów;
6) zabezpieczenie sprzętu Pływalni przed dewastacją, kradzieżą, zniszczeniem itp.;
7) podejmowanie działńń zapewniających sprawne i właściwe funkcjonowanie Pływalni, w
tym zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania i prowadzenia
zajęć w obiekcie Pływalni.


IV. MIENIE PŁYWALNI
§ 8. 1. Mienie ruchome i nieruchome pozostające w zarządzie Pływalni stanowi własność
Powiatu Monieckiego.
2. Dyrektor odpowiada za powierzone mienie Pływalni.


V. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA PŁYWALNI
2006- 01-17 11:08:00
§ 9. 1 . Pływalnia prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla
jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych.
2. Dyrektor odpowiada za gospodarkę finansową Pływalni w tym za wykonywanie
obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie kontroli
finansowej.
3. Zarząd Powiatu w Mońkach sprawuje ogólny nadzór nad realizacją dochodów i
wydatków Pływalni.
4. Starosta Moniecki w ramach pełnionego nad Pływalnią nadzoru kontroluje
przestrzeganie przez Pływalnię realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania
zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
5. Wysokość opłat za korzystanie z Pływalni określi Zarząd Powiatu w Mońkach.
§ 10. Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest roczny plan finansowy
opracowywany przez Dyrektora i zatwierdzany w ramach budżetu powiatu przez Radę
Powiatu.
§11. Stosunki Pływalni z innymi instytucjami oraz podmiotami, wynikające z realizacji
przewidzianych w niniejszym statucie zadań, oparte są o umowy indywidualne zawierane
dobrowolnie w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.


VI. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 12. 1. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego
uchwalenia.
2. Likwidacja Pływalni lub jej przekształcenie następuje w drodze uchwały Rady
Powiatu w Mońkach.
§ 13. Pływalnia w Mońkach używa pieczęci podłużnej o następującej treści:
Pływalnia Powiatowa
w Mońkach
19-100 Mońki
ul. Tysiąclecia 15b
NIP:
REGON:
Tel:....................... Fax:...........................
§ 14. Postanowienia niniejszego statutu obowiązują od dnia 17 stycznia 2006 r.

Metryka strony

Udostępniający: Pływalnia Powiatowa w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Bogdan Kazimierz Sierba

Wprowadzający: Patrycja Oszczapińska

Modyfikujący: Patrycja Oszczapińska

Data modyfikacji: 2017-03-16

Opublikował: Patrycja Oszczapińska

Data publikacji: 2017-03-16