Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

Pływalni Powiatowej w Mońkach

I. Postanowienia wstępne
§1
Regulamin Organizacyjny Pływalni Powiatowej w Mońkach, zwanej dalej „Pływalnią” określa zadania i organizację wewnętrzną Pływalni oraz jej strukturę organizacyjną.
§2
Pływalnia prowadzi działalność w oparciu o:
1. Ustawę z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. ze zm.).
2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz .U. Nr 24, ze zm.).
3. Ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591ze zm.).
4. Uchwałę z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 1275 poz. 857 ze zm.).
5. Uchwałę Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 stycznia 2006r. Nr XXXVII/179/06 w sprawie utworzenia Pływalni Powiatowej.
6. Statut Pływalni Powiatowej w Mońkach.
§3
1. Pływalnia jest jednostką budżetową Powiatu Monieckiego, realizującą zadania w zakresie upowszechniania pływania wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a w szczególności:
1) prowadzenie kąpieliska sportowo-rekreacyjnego;
2) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych;
3) organizowanie kursów i szkoleń;
4) prowadzenie nauki pływania dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
5) upowszechnianie sportów wodnych w przedszkolach, szkołach (podstawowych, gimnazjach oraz ponadgimnazjalnych);
6) prowadzenie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla społeczeństwa powiatu monieckiego i okolic;
2. Pływalnia używa przy znakowaniu spraw symbolu „PP”.
3 Siedziba Pływalni mieści się przy ul. Tysiąclecia 15b w Mońkach.
4. Terenem działania Pływalni jest Powiat Moniecki.
§4
Pływalnia prowadzi działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji.

II. Organizacja Pływalni.
§5
1. Działalnością Pływalni kieruje Dyrektor przy pomocy zastępcy Dyrektora, Kierownika- gospodarza obiektu.
2. Dyrektora zatrudnia Zarząd Powiatu w Mońkach, po uprzednim przeprowadzeniu procedury otwartego i konkurencyjnego naboru.
3. Dyrektor zatrudnia pracowników Pływalni zgodnie z kwalifikacjami wymaganymi odpowiednio na dane stanowiska.
4. Szczegółowy zakres czynności, obowiązków i kompetencji pracowników Pływalni ustala Dyrektor.
§6
Podstawowe komórki organizacyjne (działy) Pływalni to:
1) Dział Administracyjny
2) Dział Techniczno-Gospodarczy
3) Dział Sportowo-Organizacyjny
§7
Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych (działów) należy w szczególności:
1) realizacja zadań określonych statutem w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie Pływalni;
2) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, organizacjami działającymi w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji i innymi organizacjami na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i wypoczynku;
3) aktywny współudział w projektowaniu i wdrażaniu programu zwiększającego zakres usług i ich atrakcyjność;
4) przygotowanie informacji i materiałów dla Zarządu Powiatu;
5) sporządzenie obowiązującej statystyki i sprawozdawczości;
6) znajomość i przestrzeganie aktualnych przepisów bhp i p.poż.

III Podział zadań na poszczególne działy.
§8
1. Dział Administracyjny zajmuje się całokształtem spraw finansowo- osobowych, a w szczególności:
1) prowadzeniem spraw osobowych pracowników i innych osób zatrudnionych na Pływalni;
2) doskonaleniem pracowników;
3) organizacją działalności socjalnej;
4) nadzorem nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.;
5) archiwizacją;
6) przygotowaniem projektu planu finansowego Pływalni oraz propozycjami wszelkich zmian w planie finansowym;
7) bieżącą realizacją planu finansowego;
8) prowadzeniem spraw finansowo-księgowych i płacowych oraz obsługi kasowej;
9) prowadzeniem ewidencji finansowo-księgowej majątku Pływalni ( księgi
inwentarzowe, kartoteki) oraz rozliczaniem inwentaryzacji,
10) współdziałaniem z organami finansowymi i bankami;
11) organizowaniem i kontrolowaniem prawidłowego obiegu dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
12) prowadzeniem sprzedaży biletów wstępu i karnetów na obiekt Pływalni;
2. Dział Techniczno-Gospodarczy zapewnia prawidłowe funkcjonowanie
Pływalni pod względem technicznym oraz eksploatacyjnym i do jego zadań należy:
1) utrzymywanie należytego stanu technicznego, sanitarnego obiektu, w tym pełnej sprawności systemów grzewczych, energetycznych, wentylacyjnych przez całą dobę;
2) systematyczną obsługę i kontrolę urządzeń do uzdatniania wody;
3) systematyczne i pełne zaopatrzenie materiałowe;
4) planowe realizowanie prac remontowych i konserwacyjnych;
5) dokonywanie pomiaru temperatury wody i powietrza w hali basenowej;
6) systematyczne oznaczanie zawartości chloru użytecznego w wodzie basenowej;
7) notowanie wszystkich pomiarów w książce kontrolnej;
8) dbanie o regularne dostawy środków chemicznych do dezynfekcji wody;
9) rygorystyczne przestrzeganie technologii uzdatniania wody pod kątem przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
3. Dział Sportowo-Organizacyjny organizuje i realizuje zadania w zakresie:
1) organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych;
2) zajęć indywidualnych i grupowych;
3) zapewnienia pełnego bezpieczeństwa osobom przebywającym na obiekcie;
4) zapewnienia pełnej sprawności i gotowości sprzętu ratowniczego;
5) nauki pływania;
6) działań zmierzających do zwiększenia liczby korzystających z oferty Pływalni;
7) marketingu i promocji działalności Pływalni;
8) wdrażania nowych form działalności mającego na celu zwiększenia liczby osób korzystających z usług Pływalni;
§9
Pracownicy Pływalni mogą być zatrudniani przez Dyrektora na następujących stanowiskach:
1) Zastępca Dyrektora,
2) Kierownik- gospodarz obiektu
3) Menedżer sportu,
4) Główny księgowy,
5) Inspektor,
6) Podinspektor,
7) Referent,
8) Pomoc administracyjna,
9) Instruktor dyscypliny sportu,
10) Masażysta
11) Starszy ratownik, ratownik, młodszy ratownik,
12) Sprzedawca biletów,
13) Robotnik gospodarczy, konserwator urządzeń, sprzątaczka, szatniarz
§10
1. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym służbowym wszystkich pracowników Pływalni i sprawuje kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem przez nich powierzonych zadań i obowiązków.
2. W czasie nieobecności spowodowanej urlopem, chorobą bądź inną usprawiedliwioną nieobecnością zastępstwo pełni Z- ca Dyrektora lub Kierownik- gospodarz obiektu.
3. Dyrektor może upoważnić w drodze zarządzenia innych pracowników niż wymienieni w pkt. 2 do pełnienia zastępstwa lub wykonania innych czynności w jego imieniu.

III. Postanowienia końcowe
§11
Szczegółową organizację pracy pływalni, w tym godziny otwarcia i udostępniania
poszczególnych usług, ustala Dyrektor.
§12
Dyrektor wydaje akty wewnętrzne dotyczące działalności Pływalni w drodze zarządzenia.
§13
Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd Powiatu w Mońkach.

Metryka strony

Udostępniający: Pływalnia Powiatowa w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Bogdan Kazimierz Sierba

Wprowadzający: Patrycja Oszczapińska

Modyfikujący: Patrycja Oszczapińska

Data modyfikacji: 2017-03-16

Opublikował: Patrycja Oszczapińska

Data publikacji: 2017-03-16